ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг

Компанія«Трафік Джек Тім» (надалі «Виконавець»), пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), укласти договір про надання послуг (надалі «Договір»).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

Визначення термінів та загальні положення

Умови Договору є однаковими для усіх осіб, які вирішили прийняти умови цього Договору.

Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті Замовником лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. У разі незгоди Замовника з усіма чи окремими положеннями цього Договору укладення Договору не відбувається.

Приєднанням до Договору вважається оплата послуг Виконавця шляхом безготівкового переказу коштів на підставі рахунку, виставленого Виконавцем, в тому числі, з використанням електронного платіжного засобу. У разі використання Замовником безоплатних послуг, приєднанням до Договору вважається вчинення дій, які свідчать про прийняття умов Договору про надання послуг: натисканням на кнопку, проставленням позначки в чекбоксі або аналогічними діями на сторінці замовлення послуги на сайті або за допомогою фактичного користування послугами і матеріалами сайту. В такому випадку факт користування послугами прирівнюється до автоматичного приєднання Замовника до умов Договору та є акцептом оферти.

У разі замовлення Замовником платних послуг Договір вважається укладеним з дати надходження Виконавцю оплати за послуги, здійсненої Замовником на умовах, встановлених цим Договором.

Вчинення Замовником дій, передбачених пунктом 1.3 цього Договору, вважається прийняттям Замовником пропозиції про укладення Договору (здійснення акцепту), а також підтверджує факт повного і безумовного прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких застережень чи зауважень відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України. Приймаючи пропозицію Виконавця (публічну оферту), Замовник погоджуєтесь з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілий зміст Договору і правові наслідки його укладення.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у таких значеннях:

Послуги – набір консультаційних послуг, навчальних матеріалів, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами, які є невід’ємною частиною цього Договору.

Веб-сайт Виконавця - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям trafficjack.team.

Курс – сукупність навчальних матеріалів (відео-матеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

1.11. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.12. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою:https://trafficjack.team/, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.13. Тарифи – відомості про ціну Курсу, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті.

1.14. Особистий кабінет – обліковий запис Замовника на Платформі, який адмініструється Виконавцем і через який Замовник отримує доступ до Курсу, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання договору інформацію.

1.15. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.16. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.

1.17. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.18. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

2. Предмет договору

2.1.Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Замовника до Особистого кабінету Платформи та забезпеченні можливості доступу Замовника через його Особистий кабінет до відповідних Навчальних матеріалів певного Курсу, зобов’язується забезпечити проходження навчання Замовником шляхом надання йому Послуг (Продуктів), в тому числі, які містять об’єкти інтелектуальної власності Виконавця (авторські права на твори, знаки для товарів і послуг, ноу-хау, комерційні таємниці, дизайн, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування тощо протягом дії договору, а Замовник – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Курсу (навчальних матеріалів) визначена на сайті.

3. Порядок укладення договору

3.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Замовник підтверджує, що він повністю приймає його умови.

3.3. Замовник приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у п.4 цього Договору, а у разі користування безоплатними послугами, шляхом вчинення дій, які свідчать про прийняття умов Договору про надання послуг: натисканням на кнопку, проставленням позначки в чекбоксі або аналогічними діями на сторінці замовлення послуги на сайті або за допомогою фактичного користування послугами і матеріалами сайту. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

3.3. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. Підтвердженням ознайомлення з умовами договору та їх прийняття є також встановлення символу (відмітки) у спеціальному полі під словами «Я прочитав(ла) та приймаю умови надання послуг та політику конфіденційності» у відповідному чек-боксі, під формою збору даних.

3.4.Договір, укладений Замовником за допомогою Акцепту, має юридичну чинність у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами. Після здійснення Акцепту вважається, що Клієнт ознайомився і без заперечень зі свого боку згоден з умовами цієї публічної оферти.

3.5. Відвідуючи сайт і користуючись безкоштовними матеріалами та послугами, які розміщені у відкритих розділах сайту, Замовник автоматично заключає з Виконавцем Договір про надання послуг.

3.6. У випадку придбання Замовником платних послуг, Договір про надання послуг вважається укладеним з моменту натискання на кнопку «Прийняти участь» або «Придбати» (або інше аналогічне поле).

3.7. У випадку оплати Замовником послуги (курсу) без використання систем електронних платежів Договір про надання послуг вважається укладеним з моменту оплати Замовником виданого Виконавцем рахунку на оплату.

4. Ціна послуг та порядок розрахунків

4.1. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником Курсу, яка вказується на вебсайті Виконавця, або повідомляється Замовнику менеджером компанії.

4.2. Кінцева вартість послуг відображається на сторінці оплати послуг і фіксується в електронному інвойсі платіжної системи або у виданому Виконавцем рахунку на оплату.

4.3. Вартість послуг не включає додаткові комісії банків і платіжних систем.

4.4. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.5.Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.

4.6. Способи оплати послуг:

4.6.1. Замовник має право здійснити оплату послуг грошовим переказом (через термінал або касу фінансової установи), однак при цьому зобов’язаний направити Виконавцю зображення платіжного документу, який підтверджує оплату послуг на адресу електронної пошти, яка зазначена на сайті Виконавця.

4.6.2. У разі оплати Виконавцем додаткових комісій або виникнення інших витрат у випадку відхилення платежу з вини Замовника (наприклад у разі, якщо у Замовника недостатньо грошових коштів на картці), Виконавець має право додатково списати з картки/рахунку Замовника фактично понесені Виконавцем затрати.

4.6.3. Виконавець має право на власний розсуд змінити спосіб оплати продукту, який бажає придбати Замовник та/або відмовитися від раніше запропонованого ним способу оплати, запропонувавши при цьому альтернативні способи оплати.

5. Порядок, терміни надання послуг та види послуг

5.1.Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Замовникові доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Платформі протягом строку дії цього договору.

5.2.Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Замовника. Замовник споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Платформі. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб’єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Навчальні матеріали передані Виконавцю згідно відповідних угод.

5.3. Об’єм доступних Замовнику послуг залежить від придбаного ним продукту (курсу) і обраного пакету послуг.

5.4. У разі придбання Замовником платних послуг йому надається доступ до розширеної інформації, а також доступ до закритого контенту і платним сервісам.

5.5. Замовник може придбати окремий продукт (курс навчання в онлайн або оффлайн форматі) за одноразову плату, забронювати участь в живому заході (оффлайн-тренінгу, інтенсиві, семінарі) або ж оформити заявку на індивідуальну роботу.

5.6. Замовник може придбати пакет послуг, який надає доступ одразу до декількох послуг чи курсів навчання.

5.7. Навчання включає в себе самостійну роботу Замовника і виконання Замовником окремих завдань (домашніх завдань), які являються частиною процесу надання послуг Виконавцем.

5.8. Замовник має право скористатися послугою бронювання послуг Компанії «Трафік Джек Тім», що дає можливість оформити завчасне замовлення послуг по заниженій ціні, за умови попередньої оплати вартості самого бронювання.

5.9. Залишок вартості послуг Замовник зобов’язується внести в строк і на умовах акційної пропозиції, опублікованої на сайті або при направленні Замовнику письмового електронного повідомлення.

5.10. Внесена Замовником сума бронювання послуги (вартість бронювання) вважається завдатком і передається Замовником в рахунок майбутніх платежів, як доказ заключення договору і забезпечення його виконання.

5.11. У разі невнесення Замовником повної оплати за заброньовані послуги в зазначений строк, Виконавець утримує всю суму завдатку – вартість бронювання не повертається Замовнику.

5.12. Замовник має право використати внесену ним суму (вартість бронювання) в рахунок часткової оплати інших послуг Компанії «Трафік Джек Тім» на протязі двох календарних місяців з дня внесення завдатку. Для цього Замовник повинен зв’язатися зі службою підтримки клієнтів. По спливу зазначеного строку Замовник втрачає таку можливість.

6. Умови попереднього замовлення послуг

6.1. Замовник має право замовляти чи бронювати місця на участь в онлайн навчанні, за допомогою часткової або повної оплати, при цьому сума бронювання не підлягає поверненню.

6.2. Бронювання пакету послуг залишається актуальним в рамках 30 днів з моменту здійснення оплати Замовником.

7. Права та обов’язки сторін:

7.1. Права Замовника

7.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг.

7.1.2. Контролювати надання послуг Виконавцем.

7.1.3. Відмовитись від надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.

7.1.4.Замовник має право припинити користуватися сайтом і послугами в будь-який час, без зазначення причин. Для припинення користування платними послугами Замовник повинен повідомити Виконавця через службу підтримки (телефони зазначені на сайті).

7.2. Права Виконавця:

7.2.1. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.

7.2.2. Відмовити Замовнику у наданні послуг у випадках, якщо:

а) замовник порушив свої зобов’язання щодо оплати послуг або інші зобов’язання встановлені цим Договором;

б) замовник використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб;

в) замовник не надав доступ до об’єкту надання послуг (робіт);

г) замовник не надав всі необхідні матеріали для виконання робіт;

ґ) замовник надав недостовірну або не повну інформацію, або не надав її взагалі;

д) замовник не згоден з умовами даного Договору;

є) замовник надав неналежний матеріал для роботи який унеможливлює надання послуг.

7.2.3. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайтіhttps://trafficjack.team/.Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.

7.2.4. Виконавець має право розірвати із Замовником даний Договір про надання послуг у разі, якщо Замовником без зазначення причин здійснюється втручання в роботу сайту, серверів і інших автоматизованих систем «Трафік Джек Тім» або зупинити чи повністю заблокувати Замовнику доступ до сайту та послуг.

7.2.5. Виконавець має право розірвати даний Договір у разі повторного грубого порушення Замовником умов Договору про надання послуг, а також у випадку виникнення заборгованості по сплаті послуг.

7.2.6. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

А) невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;

Б) у випадках передбачених розділом цього Договору.

7.2.7. Виконавець має право в односторонньому порядку перенести дату і час проведення занять (вебінарів і майстер-класів та інших).

7.3 Обов’язки Замовника:

7.3.1. Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

7.3.2. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.

7.3.3. При зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

7.3.4. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця, в порядку, розмірі і в строки, що визначені Договором.

7.3.5. Приймати від Виконавця надані послуги у разі їх відповідності умовам Договору.

7.3.6. У разі виникнення претензій щодо наданих Виконавцем послуг письмово у вільній формі повідомити про це Виконавця протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту, коли Замовникові стало відомо про невиконання або неналежне виконання Виконавцем його зобов'язань за цим Договором.

7.3.7. Дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Виконавця.

7.3.8. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали, в тому числі не поширювати надані навчальні матеріали в мережі Internet, Utube, соціальних мережах. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Замовник зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу.

7.4. Обов’язки Виконавця:

7.4.1. Надати Замовникові послуги відповідно до умов цієї оферти.

7.4.2. Передати Користувачеві пароль і логін до Особистого кабінету Платформи не пізніше дати початку Курсу.

7.4.3. Надавати Користувачеві онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв’язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи.

7.4.4. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості.

7.4.5. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання послуг.

7.4.6. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним послуг.

7.4.7. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів.

7.4.8. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Користувачів Системи.

8. Відмова від отримуваних послуг, гарантії перенесення строків виконання послуг

8.1. Замовник після оформлення замовлення і його оплати, в кожному конкретному випадку, отримує право на відмовитися від оплачених послуг і вимагати повернення коштів, попередньо повідомивши про це Виконавця, якщо з моменту оплати послуг Замовником не минуло більше 14 днів.

8.2. У разі, якщо Замовник з моменту оплати замовленої ним послуги почав користуватися наданими йому матеріалами (отримав доступ до одного чи декількох занять, програм навчання чи їх записів) Виконавець має право утримати із внесеної Замовником суми грошових коштів вартість фактично наданих послуг, на момент отримання запиту Замовника про повернення коштів. При цьому, Замовник зобов’язаний виконати всі домашні завдання та рекомендації на момент повернення таких коштів.

8.3. Замовник має право відмовитися від онлайн-навчання, оффлайн-навчання (доступ до записів, вебінарів тощо) на протязі 14 днів з моменту отримання доступу до контенту, завчасно зазначивши причину такої відмови. (За умови отримання часткового доступу до матеріалів).

8.4. Якщо Замовник звернувся з вимогою про повернення коштів, які були ним сплачені за послуги Виконавця у строк визначений п. 8.3. Договору Виконавець зобов’язується повернути Замовнику всі платежі, які були сплачені за курс. Для цього Замовник повинен звернутися до Виконавця і оформити запит на повернення в установленому порядку.

8.5. У разі оформлення Замовником запиту на повернення коштів у зазначені Договором строки, то Виконавець повертає Замовнику сплачену ним суму грошових коштів протягом 14 днів з дня отримання такого запиту на повернення коштів. При поверненні коштів Виконавець використовує той же спосіб платежу, який Замовник використовував при оплаті послуг. У разі необхідності сплати додатково комісію банку чи платіжних систем, пов’язаних із поверненням коштів Виконавець має право утримати 20% від суми повернення коштів.

8.6. Якщо Замовник не користувався послугами (не прийняв участь у заході, не дивився доступні йому заняття) не з вини Виконавця або відмовилися від користування послугами з порушенням строків і встановленого договором порядку, то Виконавець не повертає вартість таких послуг Замовнику.

8.7. Замовник має право не пізніше 2 (двох) місяців з дати оплати послуг (здійснення першого платежу), запросити перенос строків надання послуг на інші календарні дати і пройти навчання з наступним поточним курсом (на умовах аналогічного пакету послуг, еквівалентному придбаному по вартості). В такому випадку повернення грошових коштів не здійснюється, а Виконавець повідомляє Замовнику нові можливі календарні дати навчання. Перенос строків надання послуг можливий не більше одного разу.

8.8. У разі, якщо послуги були надані Замовнику в повному обсязі 100% або більше ніж 30% до спливу строку відмови та/або до моменту отримання запиту на повернення коштів, повернення грошових коштів не здійснюється.

9. Права інтелектуальної власності

9.1. Усі права на веб-сайті належать Виконавцеві.

9.2. Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

9.3. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

9.4. Виконавець надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Платформи та використання Навчальних матеріалів.

9.5. Надаючи право на використання Замовником об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

9.6. Всі матеріали, які розміщені на сайті https://trafficjack.team  і інших сайтах проекту, а також матеріали, надані Замовнику в ході надання платних послуг (контент) являються об’єктом авторського права, виключні права на використання якого належать компанії «Трафік Джек Тім», незалежно від факту реєстрації і території їх дії.

9.7. Користуючись наданими Виконавцем послугами Замовник отримує право використовувати навчальний контент в особистих комерційних цілях. Вартість комерційного використання авторських матеріалів коштує у 50 000 п’ятдесят тисяч гривень за один календарний місяць використання.

9.8. У випадку виявлення факту незаконного використання інтелектуальної власності Виконавця (використання бренду, копіювання чи перероблення матеріалів курсу чи їх поширення, придбання доступу до ресурсу «в складчину» і передача облікових даних для доступу до навчання третім особам і ін.), Виконавець має право припинити надання послуг і заблокувати аккаунт порушника, без компенсації Замовнику вартості навчання.

9.9. Виконавець має право вимагати на свій розсуд вимагати від порушника повної компенсації збитків, спричинених таким порушенням або виплат від Замовника, який допустив порушення, компенсації в розмірі подвійної оплати за неправомірне використання об’єкту інтелектуальної власності за кожен випадок неправомірного використання продукції Виконавця.

10. Відповідальність сторін

10.1. У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Платформи та Навчальних матеріалів.

10.2. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи у випадку:– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами).

10.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Замовник зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скріншотами (скрінами) екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-якими іншими розумними засобами.

10.4. Виконавець не несе відповідальності за: неможливість надання послуг з причин, які не залежать від Виконавця, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, які не належать Виконавцю; за повні чи часткові переривання наданих послуг, пов’язаних необхідністю підтримання робочих можливостей і розвитку технічних засобів (за умови попереднього повідомлення Замовника); порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення, яке використовується Замовником для отримання послуг; втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цей момент немає вини Виконавця; будь-які збитки третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця.

10.5. У разі порушення строків надання послуг відбулося з вини Виконавця, то відповідальність Виконавця обмежується виключно: продовженням строків надання послуг, або надання послуг в нові строки до повного виконання обов’язків Виконавця.

11. Вирішення спорів

11.1. В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

12. Строк дії договору

12.1. Договір діє до моменту спливу строку дії придбаного Замовником Курсу відповідно до Програми Курсу (Замовник отримує доступ до контенту на строк, який зазначений на сторінці продукту). Доступ до Платформи та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору.

13. Інші умови

13.1. Приєднуючись до цього Договору Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

13.2. Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Замовника. У випадку незгоди зі зміненими умовами Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

13.3. Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

Контакти:

Київ, 01023, Спортивна площа 1а, офіс 32

+380992924948